Burs Programı Başvurusu Hakkında

Burs Programının başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi aşağıda özet halinde sunulmuştur, detaylar için resmi burs duyurusunu lütfen dikkatlice inceleyiniz.

ÖNEMLİ NOT

Burs Programının başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi aşağıda özet halinde sunulmuştur, detaylar için lütfen resmi burs duyurusunu dikkatlice inceleyiniz.


Programın Amacı ve Desteklediği Çalışma Alanları

Programın Amacı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan gücü sayısının artırılmasını ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturma çabalarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla Program, diğer lisansüstü eğitim burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir.

Programın Desteklediği Çalışma Alanları

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kurum/kuruluşta lisansüstü veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.

Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir: 

Adayların Başvuru Formunda, yukarıda belirtilen AB müktesebat başlıklarından yalnızca bir tanesini “çalışma alanı” olarak belirtmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında, seçilen çalışma alanında herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır. Söz konusu alanların dışındaki konularda yapılacak çalışmalar desteklenmeyecektir.

Akademik çalışma yapılacak alan (AB Müktesebat Başlığı) ve kabul alınan program (lisansüstü veya araştırma programı) birbirleri ile uyumlu ve “bursun amacı”na uygun olmalıdır. Çalışma alanının belirlenmesi ve yapılacak akademik çalışmanın bu alanla uygunluğunun gözetilmesi tamamen adayların sorumluluğundadır.

Yukarıdaki başlıklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 Kamu ve özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli Jean Monnet Bursundan faydalanabilir. 

Yabancı Dil Yeterliliği

Jean Monnet Burs Programı kapsamında, tüm AB resmi dillerinden başvuru kabul edilmektedir. Başvuru esnasında AB resmi dillerinden birinin veya ikisinin seçilmesi ve o dil/dillere ilişkin yeterlilik belgesi/belgelerinin sunulması gerekmektedir.

Kimler Başvuramaz?

 • AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olmayanlar,
 • Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar,
 • Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar,
 • Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumu tarafından finanse edilen başka bir burs kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar (Ancak, değişim programları-Erasmus vb. veya kısa dönemli akademik çalışma burslarını kullanmış olanlar Jean Monnet Burs Programına başvuruda bulunabilirler),
 • Burs başvurusu döneminde yurtdışında çalışan ya da yurtdışında lisans ya da lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler (Ancak, çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli -örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel- burs başvurusu yapabilir. Ayrıca, başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli değişim programı-örneğin Erasmus- kapsamında yurtdışında bulunanlar da başvuru yapabilirler),
 • Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü) bölümlerinden mezun olanlar ya da bu bölümlerde son sınıf öğrencisi olanlar,
 ÖNEMLİ NOT: Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar veya bu bölümlerde lisans son sınıf öğrencisi olanlar, AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 aylık iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Aksi takdirde, burs başvuruları uygun başvuru kabul edilmemektedir. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir.
 • 2 yıllık ön lisans mezunu olanlar,
 • Aranan yabancı dil yeterlilik belgelerine sahip olmayanlar (ÜDS, referans mektubu, dil eğitim sertifikası, yabancı dilde öğretim yapan üniversitelerin diploması vb. belgeler dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmeyecektir).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Bursiyerlerin Seçimi

Başvuru Rehberindeki “Değerlendirme” kısmı dikkatlice incelenmelidir.

Yerleştirme Süreci

Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerde bulunan tüm akredite üniversiteleri ve üniversiteye eş değer kurum/kuruluşları kapsamaktadır.

Adaylar burs başvurusu ve seçim süreci devam ederken akademik çalışma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeleri belirlemelidir. “Jean Monnet Burs Programına başvuru yapmak” ve “üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara başvurmak” birbirinden ayrı ancak tamamlayıcı süreçlerdir. Akademik programlardan koşulsuz kabul mektuplarını almak tamamen adayın kendi sorumluluğundadır. Söz konusu kabul mektupları adaylardan bursa başvuru sürecinde istenmemektedir. Ancak yine de adaylar, kabul mektupları burs almaya hak kazandıkları takdirde ellerinde hazır bulunacak şekilde üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara başvurularını zamanında yapmalıdırlar.

Başvuru Formunda iki farklı AB resmi dilini belirterek başvuru esnasında bu resmi dillere ait yabancı dil yeterlilik belgelerini sunan adaylar, yerleştirme sürecinde bu dillerden herhangi birinde eğitim veren akademik programlara ait kabul mektuplarını sunabilirler.

 ÖNEMLİ NOT: Adayların Jean Monnet Burs Programının başvuru ve değerlendirme süreçleri devam ederken en az iki farklı AB üye ülkesinde bulunan ve seçilen AB müktesebatı ile ilgili en az iki farklı akademik programa başvurup kabul mektuplarını almaları zorunludur. Yerleştirme sürecinde burs almaya hak kazanan adayların kabul mektuplarını önceliklendirerek Tercih-1, Tercih-2 vb. şeklinde sunmaları gerekmektedir. 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen başarı sıralamasını esas alarak ve bursiyerlerin farklı AB üye ülkelerine dengeli dağılımını sağlamak amacını gözeterek Yerleştirme Sürecinde karar vermeye yetkilidir. Bursiyerlerin %50’sinden fazlasının aynı AB üye ülkesini birinci tercih olarak belirtmesi halinde, başarı sıralamasında yüksek sıralarda yer alan bursiyerlerin birinci tercihlerine yerleşme hakkı bulunacaktır; aynı AB üye ülkesini ilk tercih olarak belirten ancak başarı sıralamasında daha alt sıralarda yer alan bursiyerler ise sıradaki en uygun program tercihlerine (bir başka ifadeyle, başka bir AB üye ülkesindeki programa) yerleştirileceklerdir. 
 Bununla birlikte Avrupa Birliği Bakanlığı, burslardan en fazla faydanın sağlanabilmesi ve gidilecek akademik programların çalışma alanları (AB müktesebat başlıkları) ile uyumluluğunun gözetilmesi adına program onaylarının verilmesinde nihai karar verme hakkını saklı tutmaktadır.

Adaylar Başvuru Formunda belirttikleri dil/lerin resmi dil olduğu bir ülkeye gitmek zorunda değildir. Adayların, herhangi bir AB üye ülkesinde Başvuru Formunda belirtmiş oldukları AB resmi dilinde öğretim yapan bir üniversite veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta öğrenim görmesi veya araştırma yapması mümkündür. Örneğin, İngilizceden başvuru yapan bir aday burs almaya hak kazanması halinde Hollanda’da eğitim ya da araştırma dili İngilizce olan bir üniversitede veya üniversiteye eşdeğer bir kurum/kuruluşta öğrenim görebilir. 

Ayrıca seçilecek programların, adayların Başvuru Formunda belirttikleri çalışma alanı ile uyumlu olması ve süresinin 12 ayı aşmaması gerekmektedir. Adayların, başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili program arayışları esnasında, Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu’nu ve daha önceki Jean Monnet Bursiyerlerinin gitmiş oldukları üniversite ve program listelerini Jean Monnet Burs Programı internet sayfasından incelemeleri tavsiye edilmektedir. Ancak Jean Monnet Bursiyerleri tarafından daha önceki akademik yıllarda tercih edilen akademik programlar sonraki yıllar için emsal teşkil etmemektedir. Bursiyerler tarafından önerilen akademik programların (lisansüstü veya araştırma programı) bursiyerlerin çalışma alanları (AB Müktesebat Başlığı) ile uyumu ve “bursun amacı”na uygunluğu her bursiyer için vaka bazında değerlendirilecektir. 

Ayrıca konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve destek almak isteyen asil/yedek listedeki adaylar, info@jeanmonnet.org.tr e-posta adresi vasıtasıyla Jean Monnet Burs Programı Ofisi ile temasa geçebilirler. Adaylar, program başvurularını AB üyesi ülkelerde bulunan fakat söz konusu katalogda yer almayan diğer üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara da yapabilirler. 

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Dolayısıyla adayın önerdiği (lisansüstü veya araştırma) programın uygunluğu, söz konusu programın adayların başvuru yaptıkları AB Müktesebatı konusunda bilgilerini artırıp artırmayacağı çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu sebeple, adayların öğrenim programlarına başvurularını yaparken söz konusu programların başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı konusunda bilgilerini artırmaya katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusunu kendilerine sormaları önerilmektedir.

Burs almaya hak kazananların listesi yayımlandıktan sonra, asil listede yer alan bursiyerler ile asil listede bulunup bursu kullanmaktan herhangi bir sebeple vazgeçenlerin yerine yedek listeden asil listeye geçen bursiyerlere Yerleştirme Süreci ile ilgili bir bilgilendirme mesajı e-posta ile iletilmektedir. Bu e-postada bursiyerlere program onaylarının yapılması için gerekli olan belgeler ve süreç hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Burs almaya hak kazanan bursiyerlerden yerleştirme sürecinde istenen ilk belgeler, eğitim görmek istedikleri ve en az iki farklı AB üye ülkesindeki en az iki farklı üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlardan aldıkları Şartsız Kabul (Unconditionnal Offer Letter) Mektuplarıdır. Bursiyerlerin kabul aldıkları programları önceliklendirerek Tercih-1, Tercih-2, vb. şeklinde sunmaları gerekmektedir. Öncelikle bursiyerin kabul aldığı programın belirlenen süreler (örneğin en az 3 en fazla 12 ay) içinde olup olmadığı kontrol edilecektir. Akabinde programın ders içeriğinin ve adayın belirlediği tez/araştırma konusunun başvuru yaptığı AB müktesebat başlığı ile uyumluluğu incelenecektir.

 

Sözleşme Süreci

Program onayı verilen adayların sözleşme süreci başlamaktadır. Bu süreçte beklenen belgeler hakkında adaylar e-posta yoluyla detaylı olarak bilgilendirilmektedir. Söz konusu belgelerini eksiksiz gönderen adayların burs miktarları hesaplanmakta ve ardından sözleşmeleri Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından hazırlanmaktadır. Sözleşme sürecinde kullanılan belgeler duyurunun ekinde bilgi amaçlı yayımlanmaktadır.

İzleme Süreci

Bursiyerler, doldurmakla yükümlü oldukları raporlar çerçevesinde izlenmektedirler. Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki öğrenim veya araştırma süreleri içerisinde göndermekle yükümlü oldukları raporlar aşağıda belirtilmiştir: 

 • · Eğitime başladıktan sonraki birinci ayın sonunda İlk Yerleştirme Raporu (Initial Placement  Report)
 • · Eğitimin ilk yarısının bitimini takiben Ara Yerleştirme Raporu (Interim Placement Report)
 • · Akademik danışman tarafından biri eğitimin ilk yarısının bitiminde, diğeri ise eğitimin sonunda doldurulması gereken toplamda iki adet Akademik İlerleme Raporu (Academic  Progress Report)
 • · Eğitim tamamlandıktan sonra gönderilmesi gereken Nihai Rapor (Final Report)

Bu raporlara ilave olarak bursiyerlerin eğitimleri sırasında ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sunmaları gereken diğer bilgi ve belgeler sözleşme belgelerinde ayrıca belirtilmektedir. İzleme sürecinde kullanılan belgeler duyurunun ekinde bilgi amaçlı yayımlanmaktadır.